+31 (0)183 – 626307 info@hollandquaestor.nl

integriteit

Onafhankelijkheid

Betrouwbaarheid

Duurzaamheid

Professionaliteit

integriteit

Onafhankelijkheid

Nieuws

Statement naar aanleiding DNB dinsdag 21 november 2017

“Mooi dat DNB vooruitgang ziet in de trustsector. DNB blijft volgens de ‘Vooruitblik 2018’ graag in gesprek met de sector en Holland Quaestor blijft dat namens de leden graag met DNB. Dat DNB schrijft “Beroepsvereniging Holland Quaestor geeft aan bezig te zijn met een...

Trustsector harder aangepakt

Het nieuwe kabinet is strenger voor de Nederlandse trustsector. Er worden strengere regels ingevoerd en de bevoegdheden van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) worden uitgebreid, zo staat in het regeerakkoord. Ook de 'informatiepositie en opsporingscapaciteit'...

Eisen voor keurmerk trustsector strenger, leden haken af

Holland Quaestor, de belangenvereniging van de belangrijkste trustkantoren in Nederland, hanteert strengere eisen voor kantoren die in aanmerking willen komen voor een keurmerk. Mede daardoor haakt bijna een kwart van de leden af. Dat zegt verenigingsmanager Mariët...

Wie wij zijn
Nederland heeft een sterk ontwikkeld internationaal gericht ondernemingsklimaat. Naast het stabiele politieke en sociale klimaat heeft het een hoog ontwikkelde beroepsbevolking, een uitgebreid netwerk van belastingverdragen en een uitstekende infrastructuur. Als gateway tot Europa is Nederland een van de meest populaire landen voor bedrijven om hun hoofdkantoor te vestigen en het ontplooien van andere activiteiten.

Historisch gezien is Nederland een land met een zeer open economie met goed ontwikkelde juridische en fiscale wetgeving. Dit biedt een goede basis voor het structureren van complexe (internationale) transacties. De professionele dienstverlening van advocaten, notarissen, fiscaal adviseur en accountants is van het hoogste internationale niveau. Kortom, Nederland biedt alles wat een bedrijf nodig heeft om succesvol en duurzaam te ondernemen. De trustsector biedt haar cliënten de mogelijkheid om snel in en via Nederland activiteiten te ontplooien.

Maak kennis met HQ
Wat bieden onze leden
Trustkantoren verrichten administratie, voorzien in bestuurders en bieden ondersteuning aan rechtspersonen op het gebied van legal, risk & compliance. Hiertoe beschikken de kantoren over hoog opgeleid personeel met een brede kennisbasis. Meer informatie over wat de leden van HQ doen, vindt u onder de vijf punten.
Kengetallen
 • De trustsector voorziet in ruim 2.500 directe arbeidsplaatsen (Nederland).
 • In Nederland 127 marktspelers met in totaal 223 Wtt-vergunningen. Hiervan zijn er 25 HQ lid met in totaal 95 Wtt-vergunningen.
 • Van de grootste 20 marktspelers zijn er 17 lid van HQ.
 • De leden van Holland Quaestor vertegenwoordigen ruim 80% van het volume binnen de sector.

HQ streeft naar verdere professionalisering bij haar leden in het maatschappelijk verkeer. In aanvulling op het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) op de sector en de bestaande regels inzake administratieve organisatie en interne controle heeft Holland Quaestor een gedragscode opgesteld voor haar leden.

Keurmerk
Het lidmaatschap van HQ is niet vrijblijvend. Alle leden voldoen aan de eisen van het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk van de Stichting AQTO. De leden besteden continu aandacht aan inhoudelijke ontwikkeling, permanente educatie en kwaliteitsverbetering binnen hun organisatie. Zij zijn zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en nemen initiatieven om hoogwaardige en transparante dienstverlening te borgen voor de toekomst.

Kijk hier op de website van Stichting AQTO voor meer informatie over het keurmerk.

Gedragscode
Deze gedragscode beschrijft de vijf kernwaarden en voorwaarden die leden van Holland Quaestor bij hun handelen in acht dienen te nemen.

 1. Integriteit: De leden van HQ oefenen hun werkzaamheden adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, waarbij men zich naar de letter én de geest van de wet zal gedragen. Zij zullen zich in hun doen en laten niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en zijn aanspreekbaar op dit handelen.
 2. Onafhankelijkheid: De leden van HQ oefenen hun werkzaamheden zelfstandig uit waarbij zij zich niet oneigenlijk laten beïnvloeden door derden. Voorts zullen zij hun werkzaamheden op zodanige wijze uitoefenen dat geen vermenging optreedt met eigen of oneigenlijke belangen.
 3. Betrouwbaarheid: De leden van HQ spannen zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden in de gemaakte afspraken na te komen en indien dit onverhoopt niet mogelijk blijkt te zijn, hier open over te communiceren. Kennis en informatie waarover het HQ lid beschikt zal worden aangewend in overeenstemming met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.
 4. Duurzaamheid: De leden van HQ streven er naar duurzame samenwerkingsrelaties te verwezenlijken waarbij maatschappelijk verantwoord handelen voorop staat.
 5. Professionaliteit: De leden van HQ stellen bij de uitoefening van hun werkzaamheden hoge eisen aan elkaar en aan de uitvoering van de werkzaamheden. Kwaliteit en cliëntgerichtheid staan hierbij voorop.
Waar wij voor staan
De vereniging heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van haar leden, waarmee zij zich tracht te onderscheiden. De vereniging vertegenwoordigt haar leden, niet de sector. Belangenbehartiging speelt in bescheidener mate een rol.

HQ wil een platform zijn waar alle trustkantoren in Nederland zich bij kunnen aansluiten. Een platform waar de leden discussies openlijk met elkaar voeren over doelstellingen, strategie, structuur en cultuur. Het voornaamste doel van HQ is het behartigen van de belangen van de leden en op de economische continuïteit en ontwikkeling van de trustsector als geheel.

De kracht van HQ ligt in het formuleren van kwaliteitsnormen, standaarden en templates voor de sector. Zoals bijvoorbeeld de Regeling integere bedrijfsvoering.

Wat wij zien
In een wereld waarin economieën en markten wereldwijd verbonden zijn en handel en financiën fragmenteren, treedt Holland Quaestor verbindend op.

HQ verbindt en stimuleert de samenwerking tussen alle partijen in de keten zoals DNB, AFM, Ministerie van Financiën, Kamer van Koophandel en DSI. HQ wil zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening door haar leden en zo van waarde zijn voor de sector. De visie van Holland Quaestor is voor leden de basis voor de kwaliteit van hun dienstverlening. Uitgangspunt is dat zij zich in hun activiteiten niet uitsluitend laten leiden door eigenbelang, maar ook rekening houden met de (gezamenlijke) verantwoordelijkheid richting maatschappij. Onze leden gaan geen relaties aan met partijen waarvan verondersteld mag worden dat deze niet betrouwbaar zijn.

In het beleidsplan 2015-2020 is de visie van HQ in vier thema’s en het wenkend perspectief als volgt samengevat:

1.Maatschappelijk handelen;

2.Bruggen bouwen met belanghebbenden;

3.Organiseren bedrijfsvoering HQ; en

4.Participeren in onderlinge relaties.

Download hier het volledige Beleidsplan 2015 – 2020 van Holland Quaestor.

Organisatie
Het bestuur geeft richting en invulling aan strategie en beleid en is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten zoals vastgelegd in het jaarplan. Elk bestuurslid heeft als portefeuillehouder de verantwoordelijkheid voor een van de commissies binnen HQ. Het bestuur is de verbindende schakel met de buitenwereld.
Jan van der Kolk MMC – zelfstandig adviseur (voorzitter)

Luc Hollman – SGG Netherlands N.V. (Penningmeester)

Ewout Langemeijer – The Corpag Group (secretaris)

Rick van Dijk – Your Trust (Netherlands) B.V.

Sara Douwes – Intertrust (Netherlands) B.V. (Vice-Voorzitter)

De Raad van Advies ondersteunt het bestuur bij het vertalen van de strategie naar beleid.

HQ Academy
De lat ligt hoog bij HQ. De leden investeren veel tijd in hun vakkennis, inhoudelijke ontwikkeling en in kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. De eisen die aan professionals in de sector worden gesteld, zijn terecht hoog. Permanente educatie is dan ook een intrinsiek onderdeel van de beroepsuitoefening. De leden van HQ zetten, met hun vakkennis als basis, de norm voor de sector. Deze inspanning is gefundeerd in een afgewogen educatieprogramma en blijvende inzet van alle leden om daar blijvend actief invulling aan te geven.
Agenda HQ Academy events
Datum: Omschrijving: Plaats: PE-Punten:
24 januari 2018 Toon aan de Top: Blockchain, voor welk vraagstuk de oplossing? Vistra Amsterdam 4 PE
25 januari 2018 Artificial Intelligence Synechron Amsterdam 2 PE
6 februari 2018 Toon aan de Top: Blockchain, voor welk vraagstuk de oplossing? Vistra Amsterdam 4 PE
8 februari 2018 Axveco Vistra Amsterdam 2 PE
8 maart 2018 Actualiteiten: Wtt 2018, UBO register, etc. Vistra Amsterdam 2 PE
15 maart 2018 Toon aan de Top: Fiscaal Integriteitsmanagement PAO Leiden 5 PE
9 april 2018 Toon aan de Top: Verandermanagement & early warning indicatoren PAO Leiden 5 PE
9 mei 2018 Toon aan de Top: Actualiteiten Civiele, Fiscale en Strafrechtelijke Aansprakelijkheid voor bestuurders PAO Leiden (aanmelden via PAO Leiden) 6 PE
15 mei 2018 Interactieve workshop Integriteitdilemma’s Vistra Amsterdam 3 PE
24 mei 2018 Toon aan de Top: International Tax Disputes PAO Leiden (aanmelden via PAO Leiden) 5 PE
13 juni 2018 Toon aan de Top: Gedrag en cultuur: de blik van de externe toezichthouder Villa Amalia in Baarn 4 PE
15 juni 2018 Interactieve workshop Integriteitdilemma’s Vistra Amsterdam 3 PE
30 augustus 2018 PE-sessie (onderwerp volgt) Vistra Amsterdam 2 PE
6 september 2018 Start Holland Quaestor opleiding Trust Officer najaar 2018 – voorjaar 2019 BCN Arene Amsterdam N.t.b.
19 september 2018 Toon aan de Top: The long arm of justice – risicomanagement en internationale strafrechtelijke handhaving Vistra in Amsterdam 4 PE
3 oktober 2018 Toon aan de Top: Gedrag en cultuur – de blik van de externe toezichthouder Villa Amalia in Baarn 4 PE
9 oktober 2018 Toon aan de Top: Taakverdeling en bestuurdersaansprakelijkheid TMF in Amsterdam 4 PE
9 oktober 2018 Interactieve workshop Integriteitdilemma’s (NL) SGG in Amsterdam 3 PE
6 november 2018 Toon aan de Top: International Tax Disputes (inschrijven via PAO Leiden) PAO Leiden 5 PE
12 november 2018 Toon aan de Top: Actualiteiten, civiele, fiscale en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders PAO Leiden 6 PE
15 november 2018 Interactieve workshop Integriteitdilemma’s (ENG) TMF in Amsterdam 3 PE
20 november 2018 Toon aan de Top: Turnaround management in de trustsector – verandermanagement onder druk PAO Leiden 6 PE
10 december 2018 Toon aan de Top: Omgaan met agressieve taxplanning en vormgeven van sustainable tax policy (inschrijven via PAO Leiden) PAO Leiden 4 PE

 

 

Kijk hier voor meer informatie over deze sessies.
Meer weten?

Download hier het Nederlandse HQ PE reglement en het Engelse HQ PE reglement.

Wilt u meer informatie over een van de educatieprogramma´s van HQ? Neem dan contact op met het secretariaat via ontwikkeling.opleiding@hollandquaestor.nl
Trust Als Werkgever
Werken in de trustsector betekent werken met grote multinationals in samenwerking met advocatenkantoren, fiscalisten, de Belastingdienst en De Nederlandsche Bank. Een trustkantoor helpt buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Nederland.

Deze internationale ondernemingen hebben vooral de focus op hun ‘operations’. Wanneer Nederland voor de ontwikkeling van de onderneming een rol gaat spelen, heeft het management begeleiding nodig bij het maken van de juiste keuzes bij het toepassen van lokale wet- en regelgeving. Een trustkantoor helpt hierbij met een team van professionals, elk met een eigen specialisme en achtergrond, om alle administratieve zaken correct te regelen.

Voor een jonge professional zijn de bedrijven die lid zijn van HQ een uitdagende omgeving om te starten aan een internationale carrière. Starters kunnen zich snel ontwikkelen: zij zijn de schakel tussen de cliënt en de zakelijke dienstverleners en denken mee over de bedrijfsvoering van de cliënt. Daarbij gaat het met name om legal, accounting en compliance.

Als legal officer (“LO”) ben je het eerste aanspreekpunt voor alle juridische kwesties die de cliënt aangaan. Je zorgt er onder andere voor dat besluiten op het niveau van de aandeelhouder(s) en directie op correcte wijze geschieden. Om dit goed te kunnen doen heb je regelmatig contact met de cliënt en pleeg je veelvuldig overleg met de directeur(en) van de cliënt. Ingeval van een transactie is het de taak van de LO om de transactie in goede banen te leiden en heb je een belangrijke rol als coördinator en onderhandelaar.
De accounting officer (“AO”) is verantwoordelijk voor alle boekhoudkundige / financiële zaken van de cliëntentiteit. Hij is de schakel tussen de cliënt en de Belastingdienst en –adviseur, en houdt zich bezig met het opstellen van jaarrekeningen en rapportages. Daarnaast monitort de AO alle geldstromen die door de cliëntentiteit stromen en doet daarbij transaction monitoring om de herkomst of bestemming van het geld te controleren. Een AO en legal officer werken nauw samen om te zorgen dat alle juridische en boekhoudkundige documenten en besluiten op elkaar aansluiten.
In deze periode waarin de wet- en regelgeving continu aangescherpt worden heeft een compliance officer (“CO”) een onmisbare rol. Bij het aannemen van nieuwe cliënten is het de taak van de CO om te zorgen dat het “Know Your Customer” dossier volledig is. Hierbij wordt met de LO en/of AO samengewerkt om documentatie van de cliënt te ontvangen om de herkomst van alle geldstromen te kunnen achterhalen en de “Ultimate Beneficial Owner” te kunnen identificeren; de persoon die uiteindelijke controle kan uitoefenen in de cliëntentiteit en/of aan wie de winsten toekomen. De kerntaak van de CO is om het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan en te zorgen dat de “poortwachtersfunctie” van het trustkantoor zorgvuldig wordt uitgeoefend.
Wanneer je meer affiniteit hebt met financiële instrumenten en capital markets zijn er genoeg werkzaamheden te vinden binnen een functie in structured finance. In een account manager functie zal je de cliënt begeleiden bij de oprichting en management van Special Purpose Vehicles (“SPV”). Ook heb je een belangrijke uitvoerende taak bij verschillende structured finance transacties als CDO/CBO/CLO, lease- en repackaging transacties.
Als werknemer in een sales positie ben je een cruciale spil binnen het bedrijf, want zonder sales, geen cliënten en zonder cliënten, geen werk. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van sales targets door middel van het identificeren en analyseren van cruciale informatie wat het aantrekken van cliënten kan verbeteren en uiteraard voor het binnenhalen van cliënten zelf. Als het gezicht van het trustkantoor weet je precies welke diensten verleend kunnen worden, welke diensten de potentiele cliënt nodig heeft en weet je dit over te brengen. Je stelt proposals op en in het beginstadium ben je de schakel tussen de (potentiele) cliënt en het service team welke de klant zal gaan bedienen.
Als support ondersteun je de legal officer en de accounting officer in het beheer van de cliëntentiteit. Je beheert de correspondentie voor de cliëntentiteit en zorgt ervoor dat de vragen en verzoeken bij de juiste personen terechtkomen. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de cliëntentiteit al zijn administratieve verplichtingen nakomt, waaronder het doen van betalingen, het deponeren en rapporteren van (financiële) gegevens en het verzorgen van de bedrijfsadministratie.
Young Trust
Met een open vizier werkt een groep jonge professionals aan innovatie binnen de sector. Als Young Trust (YT) adviseren zij het bestuur van Holland Quaestor. Zo bereiden zij de sector voor op een nieuwe rol in een veranderend landschap. YT biedt laagdrempelige bijeenkomsten over opleidingen, vakkennis, persoonlijke ontwikkeling met een focus op de loopbaan van jonge professionals die zich verbonden voelen met de sector.

Ambitie en visie

YT wil de sector transparanter maken, een actieve dialoog voeren met alle stakeholders en daarmee een bijdrage leveren aan het op een hoger plan tillen van de dienstverlening in de sector. Dit om ook op de langere termijn voor zowel klanten als professionals perspectief te bieden op continuïteit.

Bijeenkomsten en events

Dankzij de bijeenkomsten die Young Trust met regelmaat organiseert, kunnen young professionals hun netwerk uitbreiden en hun perspectief op de professie verbreden. De bijeenkomsten hebben een focus op netwerken en educatie.

 • Tijdens informele events biedt YT de young professionals de gelegenheid om eens bij een ander kantoor binnen te kijken, andere professionals te ontmoeten en in een informele sfeer ervaringen te delen.
 • Voor het carrièreperspectief is het essentieel om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen. Aanvullend aan de opleidingen die worden aangeboden binnen kantoren en door HQ, biedt Young Trust presentaties, workshops en rondetafelgesprekken.

Meer weten?

info@hollandquaestor.nl

Case studies

Buitenlandse eigenaar, Nederlands bedrijf
Een niet in Nederland gevestigd private-equityfonds heeft een Nederlands bedrijf gekocht met meerdere vestigingen in Nederland en daarbuiten. Het private-equityfonds heeft verder geen investeringen in Nederland en hier zelf ook geen vestiging, personeel of vertegenwoordiging. Voor de Nederlandse holdingvennootschap waarin de investering is ondergebracht heeft het een trustbedrijf in de arm genomen. Dit trustbedrijf zorgt namens het private-equityfonds voor deze vennootschap. Naast ondersteuning op bestuurlijk niveau, zorgt het trustbedrijf voor de jaarrekening en alle administratieve taken die vereist zijn voor een Nederlandse vennootschap. In dit geval verzorgt het trustbedrijf ook alles rond het ‘equity participation program’ voor het management van het Nederlandse bedrijf.
Fondsadministratie voor buitenlandse private equity fondsen
Voor een private-equityhuis voert een Nederlands trustkantoor de fondsadministratie. In het fonds participeren meer dan 100 investeerders. Het trustkantoor verzorgt de vereiste identificatie van de participanten. Wanneer het fonds van start gaat en het management van het private-equityhuis besluit een investering te doen, regelt het trustkantoor dat alle participanten een ‘verzoek tot betaling’ krijgen. Dit leidt ertoe dat zij – pro rato – op basis van de eerder gemaakte verdeling en afspraken fondsen beschikbaar stellen om de geplande investering daadwerkelijk te kunnen doen.

Het trustkantoor verzorgt vervolgens ook de periodieke administratieve rapportage aan de participanten, de eventuele distributies van het fonds en de jaarrekening(en) van het fonds.

Het private-equityhuis besteedt de administratie uit vanwege de complexiteit van een fondsadministratie. Hiervoor gebruikt het trustkantoor een specifiek fondsadministratieprogramma. Ook biedt het trustkantoor expertise op het gebied van compliance en corporate governance.

Nederland als springplank voor Europa
Een jong modebedrijf uit Australië – met een ‘global-HQ’ in Hong Kong – dat vrijwel alle verkoop online doet, besluit te starten in Europa. Behalve wat medewerkers die sales doen, heeft de onderneming geen medewerkers in dienst en is dat ook niet van plan. De verkoop loopt vooral via digitale platforms van derden en de supply-chain wordt volledig uitbesteed.
De Nederlandse markt is qua omzet klein voor deze leidende speler in de ‘fashion world’, maar het EU hoofdkwartier wordt in Amsterdam gevestigd. Nederlanders spreken hun talen en kunnen gemakkelijk samenwerken met collega’s uit andere landen. Het opzetten van een vennootschap kan hier snel, transparant en Nederland beschikt over een efficiënte trustsector die de directievoering kan doen voor deze buitenlandse partij die dus geen eigen operatie hoeft op te starten om klanten in Europa tóch goed te kunnen bedienen.
Nederlandse directievoering voor een bouwproject
Een bouwbedrijf uit Frankrijk wint een grote aanbesteding in Nederland. Een project dat jaren gaat duren, maar gedurende die periode is er op geen moment echt een permanente bezetting op het project. Er wordt op de bouwlokatie gewerkt vanuit een bouwkeet en hoewel er op de bouwplaats op sommige momenten meer dan 200 professionals actief zijn, gaat het dan toch vooral om onderaannemers, ZZP-ers en freelancers. Als er medewerkers van het Franse bouwbedrijf zijn dan is dat voor een korte periode, dan zijn dat specialisten.
Dit bedrijf heeft voor dit project een Nederlandse vennootschap opgericht en een trustkantoor voert de directie zodat voor alle betrokken contractpartijen continuïteit is gegarandeerd en het niet nodig is om vanuit Frankrijk permanent personeel aan te nemen of over te plaatsen.
Als er alleen maar ‘sales’ is
Eén van de grotere franschise keten heeft in Nederland een salesteam. Ruim twintig professionals die onafhankelijke hotels proberen te overtuigen zich bij de formule aan te sluiten. Geen van de salesmedewerkers is senior genoeg om directie te voeren over de Nederlandse BV die deze medewerkers in dienst heeft en het huurcontract heeft voor het kantoor. Behalve een office-manager en een HR-professional is er geen management, dat werkt namelijk buiten Nederland.
Een trustkantoor verzorgt alle directietaken voor de Nederlandse BV voor deze buitenlandse hotelonderneming. De trustprofessionals hebben de ervaring en routine om alle formaliteiten die namens de vennootschap moeten worden verricht uit te voeren.
Vacatures
Voor vacatures waarvan de functies niet omschreven staan onder de pagina ‘trust als werkgever’ verwijzen wij u graag naar de websites van onze leden. U kunt de ledenlijst op onze website vinden.

Legal Officer (fulltime)

Job no: 501107 Work type: Full time Location: The Netherlands Categories: Client Corporate Secretarial, Client Relationship Management Office Location: Amsterdam Are you looking for a new opportunity in dealing with international clients? Are you a team player? Are you looking for opportunities to develop yourself through experience and training?...

Compliance Officer (fulltime)

Job no: 500906 Work type: Full time Location: The Netherlands Categories: Group Legal & Risk Office Location: Amsterdam About TMF TMF Group is a leading global provider of high-value business services to clients operating and investing globally. We focus on providing specialized and business-critical financial and administrative services that...

Financial Account Manager

Company Euryton Trust Management (“ETM”) is a mid size trust office and has established itself as a reliable independent provider of domiciliary, accounting and corporate secretarial services for international businesses requiring a corporate presence in The Netherlands. With a team of qualified professionals from five different nationalities and...

Relationship Manager

    Type of position: Opportunity for advancement to Principal Relationship Manager Position in the organization: Reports to Deputy Director Operations 1. Duties: In general: Acting as Relationship Manager of a portfolio of client companies Following the developments in the area of tax, legal and compliance Specific: Responsible for the...

Company Lawyer

About the job As a Company Lawyer at Intertrust you will have the opportunity to be an active contributor of our global team. Your responsibilities will be as diverse as the international clients you will be working with and advising. The position combines individual ownership with shared team responsibility in a dynamic, work environment. We...

Financial Account Manager

About the job As a Financial Account Manager at Intertrust you will have the opportunity to work and collaborate with some of the best minds in trust and corporate management services. You will oversee a diverse range of administrative and financial responsibilities for our international clients. The position combines hands-on experience with...

Transfer Pricing Junior Officer to Transfer Pricing Manager

Description For our fast growing office in Amsterdam, we are currently looking for: Transfer Pricing Junior Officer to Transfer Pricing Manager We offer a young, dynamic, and international corporate atmosphere as well as the benefit of customized training adapted to your needs throughout your career. Alter Domus has a professional, Transfer...

Team leader Front Desk & Back Office

Team leader Front Desk & Back Office Amsterdam Vistra Amsterdam is recruiting a Team leader Front Desk & Back Office. In this position you will be responsible for managing the Reception & Support team and you are in charge of several operational Facility tasks. You represent Vistra in an active way, give service to external clients...

Career Opportunities

Accounting Administrator Apply now Job no: 498468 Work type: Full time Location: Ireland Categories: Accounting Office Location: Dublin   Key responsibilities   The candidate will have the following specific responsibilities: Assisting with a client accounting portfolio Assisting in the preparation of statutory financial statements / management...

JUNIOR LEGAL ACCOUNT MANAGER

Trustmoore is a privately owned corporate services provider that offers management, administrative and corporate services in various jurisdictions to a variety of corporate, institutional and private clients. For our rapidly expanding Amsterdam office we are currently looking for a qualified and enthusiastic: JUNIOR LEGAL ACCOUNT MANAGER This...
AGENDA HQ
«
»
Zon
Maa
Din
Woe
Don
Vrij
Zat
september
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
november
november
Contact

contactAdres

Stephensonweg 14
4207 HB | Gorinchem
Postbus 693
4200 AR | Gorinchem

Telefoon: +31 (0)183 – 626307
E-mail: info@hollandquaestor.nl