085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

HOLLAND QUAESTOR: TRUSTKANTOREN IN BEWEGING

Holland Quaestor (HQ) is de vereniging van Nederlandse trustkantoren. Van de circa 120 trustkantoren zijn er 25 lid van HQ. Zij vertegenwoordigen circa 75% van het marktaandeel van de sector. De vereniging heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van haar leden en behartigt de belangen van haar leden. HQ vertegenwoordigt haar leden, niet de sector.

De leden van HQ ondersteunen bedrijven bij het naleven van regelgeving, het beheer van beleggingsfondsen, kapitaalmarktactiviteiten en de begeleiding van de vestiging van ondernemingen in Nederland. Advies en dienstverlening die alleen verband houden met fiscale aspecten komen in de praktijk niet meer voor. De toegevoegde waarde is dus meer dan alleen de financiële toegevoegde waarde van de sector, die ten minste € 3 miljard per jaar bedraagt.

Al decennia lang kiezen regering en parlement ervoor om belastingverdragen te sluiten met vele landen, met als oogmerk: het creëren van aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemingen in Nederland. Daarbij speelt een aantal factoren een rol:
– Nederland is een sociaal en politiek stabiel land met een solide rechtspraak.
– een land met een stabiel en duidelijk belastingklimaat.
– een financiële infrastructuur van hoog niveau met banken, belastingadviseurs, accountants, notarissen, advocaten en trustkantoren.
De bescherming van Nederlandse investeringen in andere landen is daarbij ook van belang.

Over het gebruik en misbruik van belastingverdragen door multinationals en trustkantoren is (inter)nationaal discussie ontstaan. De OESO (het BEPS programma) en de EU (o.a. ATA richtlijn) hebben daartoe actie ondernomen. HQ heeft vanaf het begin deze acties omarmd en nooit gelobbyd voor wijzigingen. De trustbedrijven – en zeker de leden van HQ – zijn in feite geen partij in de discussie of fiscale optimalisatie acceptabel is. Sterker nog, over dit onderwerp zit de trustsector niet eens aan tafel bij het overleg van het Ministerie van Financiën en fiscalisten van bedrijven, ondernemingsorganisaties en adviesbureaus.

Regelgeving
In Nederland heeft een voorloper van HQ mede gevraagd om regelgeving voor de sector, uitmondend in de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Het toezicht daarop was eerst nog beperkt. HQ heeft daar herhaaldelijk op gewezen, onder meer in een parlementaire hoorzitting in september 2016. Gelukkig is het toezicht in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Een herziening van de Wtt is in de maak. HQ ondersteunt deze herziening, met enige kanttekeningen van praktische aard.

De leden van HQ dienen zich vanzelfsprekend te onthouden van illegale activiteiten, zoals belastingontduiking, fiscale afscherming van vermogens, witwassen, terrorismefinanciering en zaken doen met sectoren en personen op sanctielijsten. Daar is en kan geen discussie over zijn.

Trustkantoren opereren in een keten met andere spelers: belastingadviseurs (die de fiscale constructies met hun cliënten opstellen), banken, notarissen, advocaten en accountants. Wetgever en toezichthouder vormen het kader. Zij hebben alle hun rol in het bestaande systeem, dus ook in de verandering daarvan, de wetgever en de belastingadviseurs voorop.

De koers van HQ
Kort na de zomer van 2016 is de strategie van HQ sterk veranderd. Er is een voorzitter van buiten de trustsector aangesteld. De koers van HQ is vrijwel volledig gericht op het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van haar leden en – in mindere mate – op belangenbehartiging. De steun daarvoor binnen de vereniging is groot, ook al vraagt het veel van de leden. Zowel qua inbreng bij de uitwerking als de naleving. De opleidingsactiviteiten zijn uitgebreid. Er zijn en worden richtlijnen opgesteld waaraan de leden moeten voldoen. Er zijn opleidingseisen voor directieleden en diverse andere functies die verder zijn verzwaard. Er vinden workshops plaats om de leden te helpen met de invoering van alle eisen. Organisaties die training en opleiding willen verzorgen, doorlopen vooraf een accreditatieprocedure. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn aangepast, met aangescherpte sanctiemogelijkheden.

Het keurmerk en de Stichting AQTO
In 2015 is de onafhankelijke Stichting AQTO opgericht (www.aqto.nl). AQTO heeft een keurmerk ontwikkeld, beheert deze en voert het keurmerk uit via visitaties bij de leden van HQ. In 2016 is de eerste ronde visitaties voltooid. Per 1 januari 2017 is het bezit van het keurmerk een vereiste voor het lidmaatschap van HQ, naast het hebben van een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht trustkantoren. Ongeveer 30% van de leden heeft het keurmerk niet behaald en is dus geen lid meer.

Medio 2016 is het keurmerk verscherpt: het aantal voorwaardelijke eisen is aanzienlijk uitgebreid (in plaats van ‘pas toe of leg uit’). Het aantal eisen is uitgebreid en diverse eisen zijn aangescherpt. De normering om het keurmerk te behalen is fors verhoogd. De in de paragraaf hierboven genoemde richtlijnen dienen als toetsingskader bij de visitaties van de kantoren.
De strategie en de activiteiten van HQ en de Stichting AQTO zijn bij diverse gelegenheden positief genoemd door de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, die nauwgezet op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van beide organisaties. Uiteraard zijn het de leden van HQ die de eisen vanuit HQ en AQTO moeten waarmaken. Gezien het ingrijpende effect van deze eisen is dit een proces dat tijd vergt.

De focus van HQ blijft op het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen, het versterken van opleidingsmogelijkheden en het organiseren van bijeenkomsten waar professionals aan hun permanente educatie kunnen werken en daarvoor met erkende PE-punten worden beloond.

Wat gaat HQ nog doen?
– De tweede visitatieronde bij de leden van Stichting AQTO, die nu loopt.
– Een tweede ronde opleiding tot Trust Officer aan de Universiteit van Maastricht, die najaar 2017 is gestart; de derde ronde start in september 2018.
– Uitbreiding van het aantal richtlijnen voor de leden over ‘Systematische Risicoanalyse (SIRA)’, ‘Informatiebeveiliging, waaronder de Wettelijke eisen voor de bescherming van persoonsgegevens’ en ‘De maatschappelijke betamelijkheid van fiscale constructies’.

Tot slot: We zijn er nog niet, maar wel op de goede weg. HQ en haar leden gaan met volle kracht vooruit!