085 - 0240 058 info@hollandquaestor.nl

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking getreden. De Wtt 2018 is primair gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel.

De Wtt 2018 kent drie pijlers om dit te bereiken. Ten eerste stelt de Wtt 2018 verscherpte eisen aan de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren, ten tweede worden de beleidsbepalers van trustkantoren op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst en ten derde stelt de Wtt 2018 onder meer verscherpte eisen aan het cliëntenonderzoek dat trustkantoren verrichten en aan de compliancefunctie. Het intrekken van vergunningen is gemakkelijker geworden.

Sinds juni 2017 is in de publieke arena verschillende keren gesproken over het toezicht van DNB en dan met name de beschikbare capaciteit van DNB voor het toezicht op trustkantoren. Holland Quaestor (HQ) acht het van groot belang dat het toezicht risico-gebaseerd is ingericht, voldoende dekking heeft en adequaat en zichtbaar moet zijn. 

HQ vindt dat private regulering op de wijze die bij de leden van HQ wordt uitgeoefend respectievelijk het externe toezicht van DNB complementair moeten en kunnen zijn. Het belang, professionalisering van de trustsector, is immers een gedeeld belang. HQ constateert echter dat een professionele sector en de door DNB geambieerde “normalisatie” alleen kan ontstaan als de onwelwillende of incompetente elementen de sector verlaten. DNB deelt deze constatering want zij heeft immers om zes additionele vergunningsintrekkingsgrondengevraagd (en gekregen).

De volledige reactie op het wetsvoorstel respectievelijk het uitvoeringsbesluit van HQ is hier te lezen.